Finns det PFAS i collagen?

Er der PFAS i collagen? - Vild Nord

PFAS är en fråga som berör oss alla som människor och konsumenter. Det är naturligt att vara orolig för förekomsten av PFAS i de produkter du konsumerar. Finns det PFAS i mitt collagen från Vild Nord? Är det säkert för mig att konsumera? Det är självklara frågor att ställa. 

Det korta svaret är ...
Ja, det är säkert att konsumera collagen från Vild Nord.

Vild Nord®-collagen bedöms vara en lågriskprodukt med avseende på PFAS. 


Varför bedöms marint Vild Nord®-collagen vara en lågriskprodukt?

När vi talar om huruvida det finns PFAS i Vild Nords produkter måste vi börja i produktionen. I produktionsprocessen när det gäller marint Vild Nord®-collagen löses råmaterialet (fiskskinn) upp och genomgår fyra olika tvätt- och filtreringssteg, vilket bidrar till att minska nivån av PFAS och andra föroreningar.

Dessutom använder vi i vår produktion endast skinn från torsk som inte befinner sig i toppen av näringskedjan, där gifter ackumuleras i större utsträckning än längre ner i näringskedjan. 

Den norska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Mattilsynet, som övervakar att vår leverantör har system för att säkerställa att kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls och vår leverantör har också tagit initiativ i linje med den nya lagstiftningen.


 
Vill du undvika PFAS i maten?

Det finns gränsvärden för många olika ämnen i många olika livsmedel från hela världen. Det bästa du kan göra är därför att välja produkter från en leverantör/ett varumärke som du har förtroende för och litar på att de följer gällande lagstiftning och därmed gränsvärdena, t.ex. för PFAS i fisk. 


Vad innebär gränsvärden för PFAS i collagen?

Från och med den 1 januari 2023 har EU infört gränsvärden för PFAS i vissa livsmedel. Beslutet är baserat på en riskbedömning utförd av europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA). Gränsvärden av detta slag fastställs för många typer av livsmedel för att skydda människors hälsa, och de tillåtna värden är då så låga att produkter som uppfyller lagstiftningen är säkra att konsumeras över tid. Marint collagen från Vild Nord är en av de produkter som anses vara en lågriskprodukt. 

 

 

För vad gäller gränsvärdena för PFAS?

Gränsvärdena för PFAS-föreningar gäller för ägg, fisk, kräftdjur, skaldjur, musslor och kött. De fyra PFAS-föreningar som regleras är PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS och totalsumman av dessa föreningar. Gränsvärdena för PFAS har fastställts baserat på omfattande analyser av innehållet av PFAS i livsmedel (totalt 97 434 analysresultat) och på den mest erkända databasen för uppskattning av livsmedelsintag i EU.


Man har använt sig av studier om exponering för PFAS för att fastställa ett säkert gränsvärde, där man tagit hänsyn till skillnaderna mellan människor och mellan människor och försöksdjur.
Varifrån kommer PFAS?

Sedan 1950-talet har PFAS använts inom industrin för olika ändamål. PFAS är ett samlingsnamn för en grupp fluorkarbonföreningar som har använts i slipmedel (t.ex. i grytor och stekpannor), skum avsett för brandsläckning, elektronik och impregneringsmedel i t.ex. vattenavvisande textilier och papper. 
På grund av den långa nedbrytningstiden kan PFAS läcka ut i vatten och sedan vidare ut i livsmedelskedjan när föroreningen sprids i ekosystemet.

 

Vem riskerar att exponeras för PFAS? Människor exponeras huvudsakligen för PFAS via livsmedel. De kortkedjiga PFAS-föreningarna kan lätt transporteras i vatten, vilket gör att PFAS-föreningarna sprids i naturen.
Via vattnet tas föreningarna upp i livsmedelskedjan och PFAS kan därför förekomma i de flesta produkter, t.ex. fisk, mjölk, ägg, frukt, grönsaker, spannmål osv.
Andra exponeringsvägar för människor är via luften, kontakt med damm, behandlade ytor och kläder.
I vissa delar av världen är halterna av PFAS-föreningar också höga i dricksvattnet.
PFAS är så vanligt förekommande i många utvecklingsländer att det går att mäta PFAS i blodet hos stora delar av befolkningen.

Läs nästa

Vild Nord hudscanning - Vild Nord
Får du nok D vitamin om dagen? - Vild Nord